Dobříň

Projekt – *Dobříň – nakládání s odpady*


Projekt podpořil Ústecký kraj

Cílem projektu je snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu. Cíle projektu bude dosaženo především optimalizací systému nakládání s bioodpadem. Obec pořídila dva velkoobjemové kontejnery, které jsou umístěny jednak u fotbalového hřiště a jednak v areálu ČOV, kde se nachází sběrné místo. Sběrné místo bylo vybaveno mobilním eko-skladem pro skladování papíru. Dále byl pořízen mobilní štěpkovač a elektrotříkolka, která bude sloužit ke svozu bioodpadu vznikajícího při údržbě veřejných prostranství.
Projekt podpořil Ústecký kraj.

Vyvěšeno:        Sejmuto: